(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

کشیدن گوشه چشم

 

 

کشیدن گوشه چشم از طریق دریل استخوان لبه کاسه  چشم در 24 اسلاید

 

کشیدن گوشه چشم - اسلاید1/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

کشیدن گوشه چشم - اسلاید 2/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم - اسلاید3/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم - اسلاید4/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم - اسلاید 5/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم -اسلاید6/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم -اسلاید7/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید 8/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید9/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید 10/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید11/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت
 

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید 12/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید 13/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید14/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید15/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید16/سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید 17/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید18/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید 19/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید20/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید21/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت وگردن- دکترفرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید22/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن -دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید23/ سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن- دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت

 

کشیدن گوشه چشم-اسلاید24/ گوشه چشم چپ بعد از کشیده شدن و گوشه پلک راست قبل از کشیده شدن

به گوشه های چشمها ( نقطه چین زرد رنگ) توجه شود

سایت جامع اعمال جراحی پلاستیک صورت و گردن - دکتر فرناد کرمی فر

ایران فیس لیفت