(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

برجستگی لب با نخ گورتکس

 

عمل جراحی قرار دادن رشته نخ گورتکس جهت برجستگی لب در 21 اسلاید

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 1

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 2

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 3

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 4

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 5

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 6

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 7

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 8

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 9

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید 10

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید11

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید12

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید13 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید14 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید15 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید16 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید17 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید18 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید19 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید20 

 

برجستگی لب با استفاده از نخ گورتکس - اسلاید21 

 

ایران فیس لیفت