(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌جمعه, 1397/04/22 21:00

هزینه عمل جراحی در آمریکا

 

هزینه اعمال جراحی زیبایی در ایالات متحده در سال ۲۰۱۴

نوع عمل                               

 

 

 

کمترین قیمت

 

 

بیشترین قیمت

Breast Reduction $5,000  $14,995 
Brow Lift $2,500  $9,000 
Skin Resurfacing $500  $8,900 
Neck Contouring $1,500  $8,000 
Male Breast Reduction $1,000  $10,000 
Eyelid Lift $1,800  $8,500 
Facelift $3,872  $20,000 
Injectable Fillers $200  $3,000 
Botox-type Injectables $200  $1,400 
Rhinoplasty $3,096  $15,995 
Tummy Tuck $4,000  $15,000 
Breast Lift $3,000  $12,000 
Liposuction $1,000  $20,000 
Breast Augmentation $3,800  $12,000

منبع: American Board of cosmetic surgery

ایران فیس لیفت