(مزایای عضویت)
آخرین بروزرسانی:‌پنج‌شنبه, 1397/10/27 21:49

انواع پروتز چانه

 

 

 

Concave Back Chin Implant

@ این پروتز سیلیکونی عمدتا" باعث برجستگی گرد چانه میشود ولی نواحی مجاور چانه را برجسته نمیکند.

این پروتز در چهار سایز می باشد به شرح ذیل:

مدل  S250-914S (کوچکترین سایز):

A=3.4 cm    (طول )

B=1.3 cm    (بیشترین ارتفاع)

C=0.55cm  (بیشترین ضخامت)

----------------------------------

مدل S250-924S (سایز میانی کوچک):

A=3.6 cm      (طول)

B=1.4 cm    (بیشترین ارتفاع )

C= 0.6 cm  (بیشترین ضخامت)

------------------------------

مدل S250-934S (سایز میانی بزرگ):

A=4.1 cm  (طول)

B=1.5 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.7 cm  (ببیشترین ضخامت)

--------------------------------

مدل S250-944S (بزرگترین سایز):

A=4.7 cm  (طول)

B=1.7 cm  (بیشترین ارتفاع)

C= 1 cm  (بیشترین ضخامت)

 

 

 

Curvilinear Chin Implant

@ این پروتز  سیلیکونی عمدتا" باعث برجستگی تخت چانه میشود ولی نواحی مجاور چانه را برجسته نمیکند.

این پروتز در 6 سایز می باشد به شرح ذیل:

مدل S250-314S (کوچکترین سایز):

A=3.2 cm  (طول)

B=1.2 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.5 cm  (بیشترین ضخامت)

----------------------------------------

مدل S250-324S (سایز میانی کوچک):

A=3.3 cm  (طول)

B=1.3 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.6 cm  (بیشترین ضخامت)

----------------------------------------

مدل S250-334S (سایز میانی متوسط):

A=3.7 cm  (طول)

B=1.4 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.6 cm  (بیشترین ضخامت)

----------------------------------------

مدل S250-344S (سایز میانی بزرگ):

A=4.3 cm  (طول)

B=1.5 cm  (بیشترین ارتفاع)

C =0.7 cm  (بیشترین ضخامت)

--------------------------------------

مدل S250-354S (بزرگترین سایز میانی):

A=4.7 cm  (طول)

B=1.6 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.7 cm  (بیشترین ضخامت)

-----------------------------------

مدل S250-364S (بزرگترین سایز):

A=5.1 cm  (طول)

B=1.7 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.8 cm  (بیشترین ضخامت)

--------------------------------

 

 

Anterior Mandibular Groove Extended Chin Implant

@ این پروتز سیلیکونی برای ایجاد برجستگی در ناحیه چانه و پر کردن نواحی مجاور چانه و ایجاد خط فک در نزدیکی چانه استفاده میشود.

این پروتز در 3 سایز به شرح ذیل میباشد:

مدل S250-26-4S ( کوچکترین سایز):

A=5.8 cm  ( فاصله دو راس قوس)

B=1.3 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.6 cm  ( بیشترین ضخامت در ناحیه چانه)

D=0.4 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه مجاور چانه)

---------------------------------------------------------------

مدل S250-274S ( سایز متوسط):

A=5.8 cm  (فاصله دو راس قوس)

B=1.3 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.7 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه چانه)

D=0.5 cm  (بیشترین ضخامت درناحیه مجاور چانه)

------------------------------------------------------------

مدل S250-284S (بزرگترین سایز):

A=5.8 cm  (فاصله دو راس قوس)

B=1.3 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.8 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه چانه)

D=0.6 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه مجاور چانه)

 

 

Anterior Mandibular Groove Jowl Implant

@ این پروتز سیلیکونی برجستگی چانه ایجاد نمی کند بلکه عمدتا" برای پر کردن ناحیه مجاور چانه استفاده دارد

Anterior Mandibular Groove Jowl Implants

این پروتز در 3 سایز به شرح ذیل می باشد:

مدل S250-76-4S (کوچکترین سایز):

A=6 cm  (فاصله دو راس قوس)

B=1.4 cm  (بیشترین ارتفاع)

C= 0.1 cm  ( ضخامت در ناحیه چانه)

D=0.4 cm  ( بیشترین ضخامت در بازوها)

E=10.5 cm  (طول پروتز)

---------------------------------------------------

مدل S250-774S ( سایز متوسط):

A=0.6  cm  (فاصله بین دو راس قوس)

B=1.4 cm  (بیشترین ارتفاع)

C=0.1 cm  (ضخامت در ناحیه چانه)

D=0.5 cm (بیشترین ضخامت در بازوها)

E=10.5 cm  (طول پروتز)

------------------------------------------------

مدل S250-784S (بزرگترین سایز):

A=0.6 cm

B=1.4 cm

C=0.1 cm

D=0.6 cm

E=10.5 cm

------------------------------------------------

 

 

Articulated Cnin implant

@ این پروتز سیلیکونی به دلیل شیارهایی که در سمت داخل آن وجود دارد پروتز مفصلی خوانده میشود. بواسطه وجود شیار ها فشار کمتری روی استخوان فک وارد میشود و پروتز بخوبی و محکم بر روی چانه قرار میگیرد.

Articulated Chin Implants

این پروتز در دو سایز به شرح ذیل می باشد:

مدل S250-414S(سایز کوچک):

A=5.9 cm  (طول پروتز)

B=1.4 cm  (بیشترین ارتفاع پروتز)

C=0.9 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه چانه)

D=2.9 cm  (طول یک بازو)

E=8.2 cm  (طول منحنی داخل پروتز)

-------------------------------------------

مدل S250-424S (سایز بزرگ):

A=7.4 cm  (طول پروتز)

B=1.4 cm  (بیشترین ارتفاع پروتز)

C=1.2 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه چانه)

D=3.7 cm  (طول یک بازو)

E=10.2 cm (طول منحنی داخل پروتز)

--------------------------------------------------------

 

 

Cleft Chin Implant

@ این پروتز سیلیکونی برای برجسته کردن چانه و ایجاد گودی در وسط چانه در افرادیکه پوست ناحیه چانه آنها نازک است ، کاربرد دارد.

Cleft Chin Implants

این پروتز در سه سایز به شرح ذیل می باشد:

مدل S250-614S ( کوچکترین سایز):

A=4.7 cm  (طول پروتز)

B=1.3 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.7 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=3.2 cm  (طول هر بازو)

E=8.2 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

F=0.5 cm  ( تفاوت برجستگی نواحی برجسته چانه از ناحیه فرورفته وسط چانه)

----------------------------------------------------------------

مدل S250-624S (سایز متوسط):

A=5.6 cm  (طول پروتز)

B=1.3 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.9 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=4.1 cm  (طول هر بازو)

E=9.9 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

F=0.7 cm  ( تفاوت برجستگی نواحی برجسته چانه از ناحیه فرورفته وسط چانه)

---------------------------------------------------------------------

مدل S250-634S (بزرگترین سایز):

A=7 cm  (طول پروتز)

B=1.3 cm  (ارتفاع پروتز)

C=1 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=4.6 cm  (طول هر بازو)

E=11.4 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

F=0.8 cm  ( تفاوت برجستگی نواحی برجسته چانه از ناحیه فرورفته وسط چانه)

----------------------------------------------------------------------

 

 

anatomical chin implant

@ این پروتز سیلیکونی هم چانه و هم نواحی مجاور چانه را برجسته میکند  همانند پروتز های Extended با این تفاوت که در این نوع پروتز  وسعت بیشتری از چانه برجسته میگردد.

Anatomical Chin Implants

این پروتز در 4 سایز به شرح ذیل می باشد:

مدل S250-114S (کوچکترین سایز):

A=4.8 cm  (طول پروتز)

B=1 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.4 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=3.5 cm  (طول هر بازو)

E= 9 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

-----------------------------------------------

مدل S250-124S  (سایز میانی کوچک):

A=4.8 cm  (طول پروتز)

B=1.2 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.5 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=4 cm  (طول هر بازو)

E=10 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

---------------------------------------------

مدل S250-134S (سایز میانی بزرگ):

A=5.7 cm  (طول پروتز)

B=1.3 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.6 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=4.6 cm  (طول هر بازو)

E=11.6 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

------------------------------------------------

مدل S250-144S  (بزرگترین سایز):

A=6.3 cm  (طول پروتز)

B=1.4 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.9cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=4.9 cm  (طول هر بازو)

E=11.8 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

-------------------------------------------------

 

 

Symmetrical chin Implant

@ این پروتز سیلیکونی ، چانه  و مجاور چانه را پوشش میدهد و باعث برجستگی در چانه با بیشترین برجستگی در قسمت میانی آن می شود

 

 

Symmetrical Chin Implants

این پروتز در دو سایز به شرح ذیل می باشد:

مدل S250-514S (سایز کوچک):

A=5.7 cm  (طول پروتز)

B=1.3 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.6 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=2.3 cm  (طول هر بازو)

E=8 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

-----------------------------------------

مدل S250-524S: (سایز بزرگ)

A=6.3 cm  (طول پروتز)

B=1.5 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.8cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=3.9 cm  (طول هر بازو)

E=9.9 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

-----------------------------------------

 

 

 

Bilateral Groove Chin implant

@ این پروتز سیلیکونی تمام چانه و نواحی مجاورش را می پوشاند و طوری طراحی شده است که فشار داخلی کمتری روی فک وارد می آورد

 

 

Bilateral Groove Chin Implants

این پروتز در 4 سایز به شرح ذیل می باشد:

مدل S250-814S (کوچکترین سایز):

A=5.85 cm  (طول پروتز)

B=1.6 cm  (ارتفاع پروتز)

C=0.2 cm  (بیشترین ضخامت در ناحیه برجستگی چانه)

D=3.5 cm  (طول هر بازو)

E=9.6 cm  ( طول قوس داخلی پروتز)

 

                                                                                                                             

Terino Extended Anatomical® Chin Implant


Lateral arms are thinner and broader than Extended Anatomical Chin for less palpable edges. Profile is slightly squarer for a stronger jawline.

Cat.No. Size A B C D
TEAC-S Small 6.0 1.0 0.5 0.38
TEAC-M Medium 6.0 1.2 0.6 0.46
TEAC-L Large 6.0 1.3 0.7 0.58
TEAC-XL X-Large 6.0 1.4 0.8 0.64
Dimensions in Centimeters

Silimed Chin Implant

small (1)
6.1
1.4
0.6
15-065
medium (2)
6.4
1.5
0.7
15-080
large (3)
7.9
1.5
0.8

 
         
           
           
           

ادامه دارد